src=
Logowanie Załóż darmowe konto Rejestracja english

Słownik - rynek walutowy

słownik - rynek walutowyKompendium wiedzy z zakresu rynku walut zawierające definicje pojęć oraz skrótów, jak i stosowanych terminów przy realizowaniu przekazów zagranicznych, a także wymianie walut.

 

256 bit klucz SSL 

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Został opracowany przez firmę 'Netscape' i  przyjęto go powszechnie jako standard szyfrowania na WWW. Certyfikat SSL to certyfikat używany do szyfrowania danych przesyłanych między klucz SSLserwerem a przeglądarką. Szyfrowanie SSL daje 100% bezpieczeństwa. To pewność, że żadna niepowołana osoba nie podejrzy w Internecie pakietów przesyłanych między serwerem a przeglądarką. Dzięki temu wszystkie loginy, hasła i dane dotyczące transakcji są utajnione. Zielony pasek jest wydawany organizacji po uprzedniej weryfikacji firmy. Dzięki temu Użytkownik ma dodatkową pewność, że strona, którą otworzył, należy do konkretnej firmy, na którą jest wydany certyfikat. Protokół SSL jest powszechnie wykorzystany jako jedna z podstawowych metod zapewniających bezpieczeństwo w transakcjach finansowych, a zwłaszcza w bankach.

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w polskiej bankowości. Jednym z podstawowych zadań Funduszu jest zwrot środków pieniężnych, w przypadku podjęcia przez Komisję Nadzoru Bankowy Fundusz GwarancyjnyFinansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności danego banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 60;711), która obowiązuje dnia 17 lutego 1995 r. Fundusz jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołując Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz wkomponował ją w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora bankowego.


Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 60 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. nowelizującej Dyrektywę 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.

 

 

FX – Forex (Foreign Exchange)

Forex (Foreign Exchange) jest rynkiem walutowym o największej na świecie skali, na którym przedmiotem międzynarodowego obrotu są pieniądze. Forex to potoczna nazwa Rynek Forexnajwiększego rynku na świecie rynku wymiany walut. Skupieni w nim są inwestorzy z całego świata, dzięki czemu ich ilość jest imponująco duża. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych niekoniecznie z dużą ilością gotówki. Dzienne obroty rynku osiągają poziomu ponad 3 bln USD. Sceptycy nazywają go rynkiem spekulantów. Forex nie ma siedziby, w której dokonywane są wszystkie transakcje, dlatego też określany jest rynkiem OTC (Over-the-Counter). Rozwój nowoczesnych technologii a zwłaszcza Internetu sprzyja udziałowi w rynku i dokonywaniu transakcji online. Dotychczas zarezerwowany był jedynie dla największych instytucji finansowych, w tym banków. Dopiero od niedawna jest dostępny dla indywidualnych inwestorów za pośrednictwem kantor.pl. Forex charakteryzuje dostępność oraz duża dynamika wahań kursowych. Co więcej zarabiać można nie tylko na wzroście waluty ale i jej spadku dzięki konstrukcji transakcji długich. Centrum Forex z uwagi na udział w obrotach stanowi Londyn, który odpowiada za ponad 1/3 obrotów na rynku Forex. Zachowania inwestorów są przewidywalne za pomocą analiz i prognoz finansowych. Wejście dla nowych inwestorów na Forex nie jest trudne, jednak utrzymanie swej pozycji obarczone jest ryzykiem finansowym spadku. Rynek forex jest wykorzystywany przez internetowy kantor.pl do wymiany walut dla swoich klientów po korzystnym kursie. 

 

 

GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest to jednoosobowy organ administracji rządowej w funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów RP. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są:

 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych, jako naczelnym organem informacji finansowej,
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej, będący podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów RP.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów, tj. przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej.
 

Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF gromadzi, przetwarza i analizuje informacje odnośnie transakcji do których zalicza się:

 • przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych (wartości majątkowe to środki płatnicze, instrumenty finansowe, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości),
 • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (a więc również przelewy i przekazy pieniężne), 
 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych, 
 • zamiany wierzytelności na akcje lub udziały.

 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Aktualne rozporządzenie oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych (ustawa RODO) można znaleźć w naszej Polityce Prywatności (link).

 

Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyznaczają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W ich świetle GIODO jest uprawniony do:

 • kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienia wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach,
 • opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 • inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
 • uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Oznacza to, że Ministerstwo Finansów zbiera informacje na temat każdego przelewu, zakupu rzeczy, wpłaty, wypłaty, bądź innej operacji dokonanej za kwotę większą niż EUR 15.000. 

 

 

Narodowy Bank Polski (NBP)

Narodowy Bank Polski, NBP to bank centralny w Polsce, utworzony w 1945. Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania Narodowy Bank Polskiokreślone w Konstytucji RP, w ustawie o Narodowym Banku Polskim i w ustawie Prawo bankowe. Wszystkie wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Do jego organów należą: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) oraz zarząd NBP. Na czele NBP stoi prezes, powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na wniosek prezydenta RP. Kursy NBP publikowane są na stronach internetowych kantor pl.

 

 

Kod BIC / Swift

Kod BIC składa się z ciągiem ośmiu cyfr i liter i pozwala na zindentyfikowanie instytucji finansowej do której jest przesyłany przelew zagraniczny. Kod BIC (Business Identifier Code) jest używany do transakcji międzynarodowych. W Polsce przyjęło się, że nazywamy Kod BIC kodem SWIFT  co może być bardzo mylące. Czyli jeśli partner zagraniczny prosi o kod BIC naszego banku, chodzi mu o podanie kod SWIFT. Kod SWIFT jest jawnym, niezmiennym unikalnym kodem dla każdego polskiego i zagranicznego banku. Kod SWIFT / BIC Twojego banku będzie potrzebny aby zrobić przelew zagraniczny. Każdy bank, a nawet oddział banku ma własny kod BIC / Swift. Spis kodów SWIFT dla polskich banków.

 

 

Przelew SHA (SHARE)

Przelew SHA (SHARE) jest to jedna z możliwości podziału kosztów naliczanych za wysyłanie przelewu walutowego. W praktyce oznacza to, że każda ze stron (nadawca i odbiorca przelewu) opłaca koszty związane z realizacją transakcji w swoim banku. Przyjęcie przelewu międzynarodowego na rachunki kantor.pl jest bezpłatne (o ile przelew do kantor.pl został wykonany w opcji SHA), wykonanie przelewu międzynarodowego 'global transfer' na rachunki zagraniczne w opcji SHA (podział kosztów przelewu) w cenie 3pln za przelew EUR i 5pln za przelew USD, CHF, GBP, przy przelewach 'global transfer' wykonywanych w opcji SHA:

 1.   bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go kosztem przyjęcia waluty na jego rachunek zagraniczny,
 2.   banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew,

 

 

Przelew OUR

Przelew OUR jest to jedna z możliwości podziału kosztów naliczanych za wysłanie przekazu walutowego w serwisie kantor.pl. W praktyce oznacza to, że wszystkie koszty związane z realizacją transakcji pokrywa zleceniodawca przelewu. Wykonanie przelewu międzynarodowego na rachunki zagraniczne w opcji OUR (zryczałtowany koszt po stronie nadawcy) wynosi 60 złotych za przelew EUR, USD, CHF, GBP. Jest to rozwiązanie bezpieczne jeśli nie znamy ile będą wynosiły koszty banków pośrednich, zwłaszcza kiedy się dokonuje przelewy do USA gdzie mogą wystepować nie tylko koszty banku docelowego, ale także mogą (ale nie muszą) wystąpić koszty banków pośrednich. Przy przelewie OUR nie zawsze są pokrywane koszty banku beneficjenta. Bank beneficjenta może obciążyć beneficjenta za przyjęcie przelewu. To zależy od parametrów rachunków oferowanych przez bank. 

 

 

 

Przelew SEPA

Przelew SEPA – jest to rodzaj przelewu dedykowany tylko walucie euro. Przelewami SEPA odsyłamy euro na rachunki do banków, w których nie posiadamy rachunków w tej walucie. Przelew jest księgowany na rachunku Użytkownika w ciągu 1-2 dni roboczych. Opłata za przelew wykonywany przez banki w wysokości 3 PLN jest doliczony do transakcji. Realizacja międzynarodowego przelewu SEPA wymaga wprowadzenia bankowego kodu kraju
 

Przelewy SEPA można realizować w bankach, które wdrożyły już system SEPA. Ma on na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w euro. Transakcje w tym systemie są szybkie, bezpieczne i tanie. Jest to nowa możliwość biznesowa, związana z wprowadzeniem innowacji i zastępowaniem starzejących się systemów nowymi – z większą wydolnością operacyjną. Więcej na temat przelewów SEPA w Europie znajduje się w powyższym linku.

 

 

Spread walutowy

Spread walutowy jest różnicą pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej pary walut, np. franków szwajcarskich i złotych w kwotowaniu w banku lub kantorze wymiany walut. Pojęcie spreadu stosuje się często w kontekście kredytu walutowego. Wiele osób, które posiadają hipoteczny kredyt walutowy we frankach spłacają kredyt walutowy online poprzez serwis kantor.pl. Jest to wówczas różnica pomiędzy kursem wypłaty, a spłaty zaciągniętego zobowiązania.

 

Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. Udzielając kredytu w obcej walucie, bank przelicza kredyt po kursie kupna (niższym kursie) waluty kredytu, natomiast przy spłacie kredytu bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży (wyższy kurs) tej waluty.

 

Spread walutowy, to dodatkowy zarobek banku, na kredycie walutowym. Jest on jednym ze wskaźników, który powinien być brany pod uwagę, przy wybieraniu banku kredytującego.

 

 

CHF

Frank szwajcarski (CHF) -dzielony na 100 centymów - jest prawnym środkiem płatniczym w dwóch alpejskich krajach w Szwajcarii i Liechtensteinie. Jest także środkiem płatniczym we Włoskiej enklawie na terytorium Szwajcarii - Campione d'Italia . Inna enklawa w Szwajcarii frankczyli niemiecki Büsingen am Hochrhein formalnie używa Euro. Wielkie Księstwo Liechtenstein, będące w unii celnej ze Szwajcarią, wykorzystuje Franka jako swojej waluty od 1921 roku. Europejski rynek odgrywa bardzo ważną rolę w szwajcarskiej gospodarce, a wprowadzenie wspólnej waluty Euro doprowadziło Narodowy Bank Szwajcarii do dostosowania swojej polityki do zależności od kursu Euro w celu wsparcia gospodarki szwajcarskiej. W momencie wprowadzenia europejskiej waluty, kurs wynosił 1,50 CHF do 1 EUR. Ten wskaźnik nie zmienił się aż do sierpnia 2011 roku, kiedy to Euro gwałtownie spadło do rekordowego poziomu 1,007 CHF do 1 EUR. Po tyn nagłym wzroście wartości kursu franka szwajcarskiego wobec Euro i innych walut, Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) ustawił 06 września 2011 stałą stopę wartości swojej waluty w stosunku do Euro wynoszącej 1,20 CHF do 1 EUR, w celu ochrony gospodarki szwajcarskiej przed skutkami wysokiej wartości franka. Kurs ten był utrzymywany przez Narodowy Bank Szwajcarski (SNB), aż 15 stycznia 2015, kiedy ogłoszono, że uwalnia się sztucznie utrzymywany kurs narodowej waluty i dostosowanie jej wartości do zasad otwartego rynku. Od tego czasu cena franka odnotowuje spore wahania na walutowym rynku forex i w kantorach internetowych takich jak kantor.pl. 

 

 

EUR

EUR to kod waluty Euro (symbol €, dzielonej na 100 centów) obowiązujący w strefie euro, który jest po amerykańskim dolarze, drugą najważniejszą jednostką płatniczą w światowym systemie walutowym. Polityka pieniężna w strefie euro jest prowadzona jest aktywnie przez euroEuropejski Bank Centralny, mający swą siedzibę we Frankfurcie nad Menem. Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 z 28 krajów Unii Europejskiej oraz w sześciu innych krajach poza UE. Warto zaznaczyć, iż waluta Euro jest przede wszystkim narzędziem politycznym, społecznym a nie gospodarczym, który obecnie, pomimo iż media mówią o kryzysie, ciągle się rozwija czego dowodem może być włączenie Litwy na początku 2015 roku do strefy tej waluty. Ciekawostka jest fakt, iż Euro jest dla innych między narodowych stowarzyszeń gospodarczych powodem do rozważań nad wprowadzeniem takiej waluty u siebie, na przykład amerykański Amero, choć oczywiście są to na razie rozważanie studyjne. Obecnie cena euro odnotowuje tendencje spadkową co jest związane z krysami w Unii Europejskiej np w Grecji i na Ukrainie.  

 

 

GBP

GBP (Great Britain Pouind) to międzynarodowy skrót brytyjskiego Funt szterling (£, pound sterling), który jest prawnym środkiem płatniczym w Wielkiej Brytanii oraz na terytoriach od niej zależnych. Funt szterling aż do 1971 dzielił się na 20 szylingów, który za to dzielił się funtna12 pensów. Wynikało z tego że jeden funt składał się z 240 pensów, jednak w omawianym wcześniej roku wprowadzono reformę, dzielącą funta na 100 pensów. Ciekawostką jest fakt, iż w Wielkiej Brytanii oprócz Banku Anglii, który pełni funkcję banku centralnego, prawo do emisji banknotów maja także i trzy szkockie banki ( Bank of Scotland , Royal Bank of Scotland i Clydesdale Bank ), cztery północnoirlandzkie banki ( Bank of Ireland, First Trust Bank, Northern Bank i Ulster Bank) i lokalne banki z autonomicznych wysp Man, Guernsey i Jersey.

 

 

USD

Dolar amerykański (USD) jest oficjalną walutą w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach (Panama, Ekwador, Salwador i Timor Wschodni, Zimbabwe oraz niektóre dawne terytoria amerykańskie na Pacyfiku), który dzieli się na 100 centów. Dolar amerykański jest dollarwalutą najczęściej stosowaną w transakcjach międzynarodowych, a w wielu innych krajach jest również szeroko stosowany jako rezerwy bankowe. Warto zaznaczyć, że wszystkie inne waluty na świecie posiadają swój kurs względem właśnie Dolara amerykańskiego. Obecnie amerykański Dolar zaczyna wchodzić w coraz większy wzrost, co jest między innymi skutkiem wzrostu w gospodarce USA. Ciekawostką, może być fakt, że jeszcze kilka lat temu między innymi przywódcy Chin i Rosji atakowali Dolara, nie tylko finansowo, ale także i propagandowo, chcąc wprowadzić na światową gospodarkę nową walutę. Dziś jednak, w związku z dużą wartością USD to właśnie waluty Chin i Rosji popadają w głęboki kryzys. W ostatnim czasie cena dolara odnotowuje trend wzrostowy, który odzwierciedla stopniowe lepsze wyniki ekonomiczne USA.  

 

 

PLN

Złoty jest główną walutą w Polsce. Jest on podzielony na 100 groszy. Waluta ta powstała po hiperinflacji w dniu 1 stycznia 1995 kiedy nowy złoty (PLN) zastąpił dotychczasowe stare złote (PLZ) po kursie w 1 PLN = 10 000 PLZ. Nadzór nad naszą walutą sprawuje Narodowy polska złotówkaBank Polski (NBP), którym od 2010 kieruje Marek Belka, polityk zupełnie nie związany z gospodarką, przez co Złoty ulega od tego czasu permanentnemu upadkowi. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Złoty został powiązany z Euro, jednak zamiast zachować sztywny kurs, nasza waluta oparła się na otwartości rynku, co nie raz przyczyniło się do spekulanckiego ataku na nią. Wbrew zapewnieniom polityków, waluta nasza nie spełnia dosłownie żadnych standardów potrzebnych do wprowadzenie Euro. 

 

 

Opcje walutowe 

Opcja walutowa to nic innego jak narzędzie rynku walutowego, umowa zawierana między nabywcą a wystawcą prawo nabycia waluty lub jej sprzedaży w innej walucie po określonym kursie w określonej ilości i terminie. Ten sposób obrotu walutą przyczynił się do popularyzacji rynku walutowego. Z czasem inwestorzy dzięki opcjom walutowym zaczęli się chronić przed umacniającym się złotym. W latach 90-tych korzystanie z opcji walutowych gwarantowało stałość kursu euro. Prawo opcji ma swoją cenę w postaci premii wypłacanej wystawcy przez nabywcę. Na rynku wyodrębnia się trzy rodzaje opcji – amerykańska, bermudzka oraz europejska. Każdy rodzaj opcji różni się terminem realizacji. Na polskim rynku wiele firm korzystając z opcji walutowych wzmocniło swą pozycję, głównie są to instytucje bankowe, niestety są i bankruci tacy jak znana niegdyś z produkcji szkła gospodarczego Huta Szkła Krosno, które straciły na handlu opcjami walutowymi.

 

 

Platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna to przede wszystkim oprogramowanie konieczne do dokonywania transakcji na rynku FOREX. Jest to aplikacja udostępniona klientom umożliwiająca wymianę waluty przez internet. To stosunkowo nowe narzędzie na rynku finansowym w Polsce, jednak dzięki dostępowi społeczeństwa do Internetu niezmiernie potrzebne, odnotowujące dynamiczny wzrost popularności i zaufania. Obecnie platformy transakcyjne w internetowych kantorach takich jak kantor.pl są nieodłącznym narzędziem inwestorów prywatnych w ruchach na rynku FOREX. Dzięki takim platformom jak kantor.pl, FOREX jest dostępny dla każdego. Dysponując niewielkimi kwotami nasi klienci również mogą operować na rynku walutowym składając zlecenia kupna i sprzedaży poprzez udostępnioną przez internet platformę transakcyjną.

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 

Organ administracji publicznej nadzorujący rynek finansowy w Polsce. Nad KNF nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, KNFzaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Członkami KNF są Przewodniczący KNF, jego dwaj zastępcy oraz przedstawiciele: Prezydenta RP, Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa NBP (Narodowego Banku Polskiego). KNF powołana została w 2006 roku. Zakres nadzoru jaki sprawuje KNF obejmuje nadzór bankowy i emerytalny, a także ubezpieczeniowy. W zakres ten wchodzi także nadzór nad rynkiem kapitałowym i instytucjami płatniczymi, w tym nadzór nad sektorem kas spółdzielczych. Jednym z zadań KNF jest udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów ustaw wpływających na kształt rynku finansowego i jego działanie. Przy Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonuje Sąd polubowny w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami rynku finansowego. 

 

 

Kredyt hipoteczny 

Kredyt hipoteczny jest powszechnie udzielanym kredytem długoterminowym z zabezpieczeniem w postaci hipoteki nieruchomości. Umowa kredytu hipotecznego opiewa na co najmniej kilka lat z możliwością spłat nawet w okresie 35 letnim. Najczęściej kredyt kredyt hipotecznyhipoteczny zaciągany jest na zakup lub budowę określonej nieruchomości mieszkalnej i/lub jej remont, doposażenie. Prócz kredytu hipotecznego i hipoteczno-budowlanego wyróżnia się też pożyczkę hipoteczną na dowolny cel. Kredytów hipotecznych udzielają banki w złotówkach jak i walucie obcej na przykład w CHF. Spłaty kredytów walutowych dokonuje się w walucie obcej. Korzystną ofertą dla kredytobiorców w walucie obcej dysponuje kantor.pl oferując konkurencyjny kurs dolara, kurs euro oraz kurs franka szwajcarskiego. Kredytobiorca musi wykazać się zdolnością kredytową do zaciągnięcia kredytu, wsparciem zdolności może być weksel, poręczenie. Dodatkowym zabezpieczeniem wierzyciela jest obowiązkowe ubezpieczenie kredytu. Spłaty kwoty kredytu można dokonywać w równych ratach lub malejących. 

 

 

Przekredytowanie 

Spirala zadłużenia jest niebezpiecznym zjawiskiem którą poprzedza przekredytowanie. To sytuacja charakteryzująca się wyższym zadłużeniem, a dokładnie sumą rat zobowiązań niżeli suma przychodów w miesiącu. Zjawisko przekredytowania pozwala na częściowe oddłużenie się poprzez zmianę umowy kredytowej, bądź, i kredytodawcy. W wyniku przekredytowania kredytu hipotecznego możliwa jest zmiana oprocentowania kredytu i harmonogramu spłat. Wybierając w danej chwili bardziej korzystną ofertę kredytu hipotecznego można zaoszczędzić na jego kosztach, zmieniając kredytodawcę można zyskać co nieco czasu na nabranie oddechu i odbicie się od dna spłacając niższe raty niż do tej pory. Nowa umowa kredytowa może zostać dopasowana do aktualnych potrzeb np. poprzez skonsolidowanie zobowiązań, dołączenie do kredytu drugiego kredytobiorcy. Zaletą przekredytowania jest niższy koszt niżeli pozyskanie nowej pożyczki. Istnieje wiele form przekredytowania od skredytowania z zabezpieczeniem pod hipotekę, konsolidację kredytów, przez operowanie stopą procentową.

 

 

Przewalutowanie 

Przewalutowanie to nic innego jak zamiana jednej waluty na drugą wedle ustalonego kursu np. z PLN na USD. Pojęcia przewalutowania używa się najczęściej w kontekście kredytów zaciągniętych w danej walucie, które są przeliczane na inna walutę w wyniku zlecenia Przewalutowanieprzewalutowania. Przewalutowanie nie jest ograniczone tylko do najpopularniejszych walut, ale tyczy się pełnego koszyka walut występujących w obrocie międzynarodowym. Nie jest to wymiana waluty, która skutkuje operacją kasową, przewalutowanie związane jest jedynie z zapisem księgowym. Zmiana waluty zobowiązania może za sobą pociągać zmiany w oprocentowaniu, marży i innych kosztach kredytu hipotecznego, pożyczki. By uniknąć dodatkowych kosztów w wyniku przewalutowania można skorzystać z atrakcyjniejszego kursu waluty w kantor.pl pozostając przy pierwotnej walucie, realnie spłacając mniejszą ratę wartą dzięki lepszym kursom walutowym w serwisie on-line kantor.pl.  

 

 

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy regulowany jest umową między bankiem a klientem. Rachunki bankowe polegają na zapisie stanu należności między dwoma podmiotami. Potocznie rachunek nazywany jest kontem bankowym. Bank gromadzi na nim środki pieniężne złotowe i rachunek bankowywalutowe oraz rozlicza dokonane transakcje pieniężne. Umowa rachunku jest umową cywilnoprawną regulowaną kodeksem cywilnym i prawem bankowym. Coraz częściej zawierane są umowy bankowe na odległość do założenia konta internetowego. Niektóre z kont posiadają oprocentowanie gromadzonych środków, szereg rachunków gwarantuje premie za dokonanie zakupów, konkretnych usług, jak również umożliwiają zaciągnięcie zobowiązań kredytowych w koncie itp. Wyróżnia się konta osobiste oraz firmowe przeznaczone dla przedsiębiorców i instytucji. Prowadzenie, utrzymanie rachunku przez bank może być odpłatne. Bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy bankowej względem historii konta, stanu rachunku itp., zarazem dopuszcza się realizowanie dyspozycji z rachunku posiadacza bez jego zgody na podstawie tytułów wykonawczych do wyroków sądów i nakazów komorniczych. 

 

 

Waluta

Waluta jest jednostką monetarną służącą rozliczeniu transakcji handlu, usług oraz pracy. Waluta to lokalny pieniądz danego kraju lub strefy krajów. W Polsce obowiązującą walutą jest złoty. Na walutę składają się banknoty o ustalonych nominałach jak i monety. W obrocie międzynarodowym waluta jest środkiem rozliczeniowym, płatności. Skrótowym oznaczeniem jest trzyliterowy skrót ustandaryzowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Waluty wyróżnia się twarde i miękkie, te ostatnie nie są wymienialne na całym świecie, zaś waluty twarde są najsilniejszymi i najbardziej znanymi walutami jak dolar amerykański, czy euro. 

 

 

Kurs walutowy 

Kursem walutowym jednostki monetarnej jest jej cena, wartość wyrażona w innej walucie wymienialnej. Innymi słowy kursy walut to relacja jednej waluty do drugiej na rynku walutowym. Kurs wymiany uzależniony jest od lokalnej krajowej polityki monetarnej i Kurs walutowy USDgospodarczej jak i od trendów światowych, nie rzadko spekulacyjnych zabiegów. Podając kurs walutowy zawsze operujemy dwoma walutami bazową oraz kwotowaną. Dzięki przeliczeniu waluty krajowej według kursu w danym dniu na walutę zagraniczną można między innymi porównać ceny np. raty kredytu do spłaty. Kurs walutowy występuje w dwóch rodzajach kursu kupna i kursu sprzedaży waluty. Kurs waluty doznaje wahań w okresie nie tylko dziennym ale i godzinowym, a na rynku walutowym zmienić się może nawet w ciągu sekundy. Kurs kupna waluty nieznacznie jest niższy od kursu sprzedaży. Kurs waluty może być różny dla różnych placówek wymiany walut, bowiem w kursie waluty uwzględnione są koszty usługi wymiany waluty przez kantor, bank, instytucję uprawnioną. Kursem posługuje się zarówno w zapisach księgowych jak i obrocie gotówkowym. Internetowy kantor jak np. kantor.pl zwykle oferuje korzystniejszy kurs waluty z uwagi na niższe koszty prowadzenia działalności i obsługi klienta. Przykładowy zapis kursu walutowego: 3,1455/ 3,1499 PLN / USD. 

 

 

Kantor (tradycyjny kantor) 

Kantor to działalność gospodarcza polegająca na przewalutowywaniu pieniądza. Stacjonarne kantory najczęściej powstają w okolicach przejść granicznych, na lotniskach, dworcach i w centrach miast. Na popularności przybiera nieustannie kantor internetowy, którego działalność również polega na wymianie waluty jednak bez obrotu kasowego a jedynie w formie zapisów księgowych na rachunkach bankowych. Funkcję kantoru pełnią także banki. Działalność kantorów podlega nadzorowi państwa oraz regulacjom prawnym. Pierwszym kantorem wymiany walut w Polsce po przemianach ustrojowych był otwarty w Świecku 16 marca 1989 roku kantor z okienkiem. Obecnie w Polsce znajduje się kilka tysięcy kantorów w całej Polsce, o czym możemy się przekonać przeglądając listę kantorów w Polsce

 

 

Kantor internetowy 

Niskie marży oraz wygoda przeprowadzenia transakcji elektronicznych sprawiło, iż działalność wymiany walut stała się bardzo popularna zyskując grono zadowolonych klientów. Działalność kantoru internetowego takiego jak kantor.pl polega na wymianie waluty krajowej na zagraniczną i przeciwnie w pełni zdalnie. Transakcja dokonywana jest na odległość. Cechą charakterystyczną kantorów internetowych jest jego 24h dostępność oraz korzystniejszy kurs waluty względem banków i kantorów stacjonarnych. Korzystając z bankowości internetowej, klient kantoru internetowego przelewa środki w jednej walucie i w zamian otrzymuje na podane konto równowartość w innej wybranej wcześniej walucie. Pierwszym kantorem internetowym był walutomat.pl powstały w 2009 roku. 
 

 

Rynek walutowy 

Przedmiotem rynku walutowego są waluty. Rynek walutowy to ogół transakcji kupna i sprzedaży walut o ustalonym kursie pomiędzy podmiotami wymiany handlowej. Podmiotem rynek walutowyrynku walutowego jest między innymi bank, kantor, klient, broker, spekulant. Na rynku walutowym dokonywane są nie tylko transakcje między bankiem a klientem, ale tez między bankami. W obrębie rynku wyróżnia się rynek hurtowy (pomiędzy instytucjami finansowymi) i detaliczny, a także podział na rynek bieżący (kasowy) i terminowy. Do 1996 roku, międzynarodowy rynek walutowy był największym na świecie. Głównymi centrami obrotu walutą są centra finansowe w Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Singapurze, Frankfurcie nad Menem. 

 

 

Ryzyko walutowe (currency risk) 

Każda transakcja pieniężna oraz decyzja o zobowiązaniu niesie ze sobą ryzyko czyli ewentualność negatywnych konsekwencji wymiany waluty po określonym kursie. To ryzyko wahań kursu waluty względem waluty bazowej. Zmiany kursu mogą pogorszyć sytuację jak i polepszyć, brak możliwości przewidzenia i element zaskoczenia to główne składniki ryzyka walutowego. Wyróżnia się zarówno ryzyko transakcyjne jak i księgowe. To pierwsze tyczy się transakcji rozliczanych w walucie obcej, zaś ryzyko księgowe tyczy się aktywów i pasywów wyrażanych w obcej walucie. Wahania kursu zależą od stabilności polityki finansów państwa jak i światowej gospodarki i wydarzeń politycznych. W przypadku zobowiązań długoterminowych ryzyko walutowe może być bardzo wysokie, gdyż znacznie trudniej jest przewidzieć zachowanie kursu walutowego.

 

 

Handel walutą

Handel walutą - obrót walutami może być legalny jak i nielegalny. Zjawisko nielegalnego handlu walutowego miało miejsce w powojennej Polsce i trwało aż do zmian ustrojowych w 1989 roku. Legalny handel walutami transakcje skupu i sprzedaży waluty w zamian za określoną kursem walutowym wartość w środkach płatniczych innego kraju. Handel walutą może odbywać się zarówno w sposób tradycyjny jak i przy pomocy bankowości internetowej. Handel walutą odbywa się na zasadach wymienialności waluty i podlega przepisom regulującym ten obszar rynku.

 

 

Kurs krzyżowy

Kurs krosowy, zwany również kursem krzyżowym wymiany walut, to stosunek jednej waluty kurs krzyżowywzględem innej bez udziału złotówki, np. USD względem EUR.  Wycena waluty zawsze tyczy się pary walutowej stąd konieczność wyznaczenia kursów krzyżowych, które umożliwiają wymianę waluty względem siebie. Rozliczenie takich transakcji obywa się po ustalonym kursie walut. Dla głównych par walutowych kursy wymiany są kwotowane bezpośrednio przez banki i inne instytucje finansowe. Mniej popularne pary walutowe mają ustalany kurs przez podział dwóch kursów kwotowanych bezpośrednio.  

 

 

Para walutowa

Waluty wyceniane są na rynku parami poprzez stosunek wartości jednej do drugiej. Dwie para walutowawaluty tworzą kurs walutowy - dla przykładu EUR / USD. Pary zapisywane są według wzoru waluta bazowa / waluta kwotowana. Pary walutowe tworzone są w celu porównania wartości, najpopularniejszą parą jest eurodolar (EUR/USD), czyli relacja euro do dolara amerykańskiego. Inna popularna para walutowa to GBP / USD, która potocznie się określa jako 'kabel', ponieważ pierwotnie kurs ten był transmitowany poprzez kabel transatlantycki między Nowym Jorkiem a Londynem.

 

 

Pip, pips (punkt)

Jest to wartość najniższa z możliwych w danej parze walutowej dla kursu waluty - innymi słowy najmniejsza zmiana ceny waluty w jednostce. Każdy kurs walutowy składa się z czterech cyfr w systemie dziesiętnym. Wbrew pozorom pip to nie jeden grosz ani cent, ani pens. Jest to minimalna wartość o jaką może zmienić się cena waluty, która zwykle występuje na czwartym miejscu po przecinku. Dla przykładu zmiana kursu pary z 4,5500 na 4,5501 oznacza zmianę o jednego pipsa. Potocznie w słowniku forexowym wartość 100 pipsów określa się nazwą "figura"

 

Strefa euro - Euroland

Jest to strefa państw, które uznały za środek płatniczy i rozliczeniowy jest wspólna waluta europejską Euro. Dla zapewnienia wspólnej polityki monetarnej strefy euro, powstał Bank Centralny, czyli Europejski Bank Centralny (EBC) koordynujący funkcjonowanie wspólnej waluty. Strefa euro dla transakcji bezgotówkowych funkcjonuje od 1999 roku zaś dla obrotu gotówkowego od 2002 roku. Aktualnie do strefy euro należy 19 państw UE ( Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Malta, Cypr, Słowenia, Grecja, Włochy, Portugalia, Niemcy, Luksemburg, Irlandia, Holandia, Hiszpania, Francja, Finlandia, Belgia, Austria) oraz 4 spoza UE, będące członkami Unii Gospodarczo-Walutowej (Monako, Andora, San Marino i Watykan). Z euro korzysta także Czarnogóra oraz Kosowo. 

 

 

Symbole walut

Symbole walutowe są trzyliterowym skrótem ustalonym według standardu ISO. Symbol tworzony jest od dwóch lub trzech pierwszych liter nazewnictwa kraju jakiego jest waluta. Zwyczajowo do dwóch pierwszych liter identyfikujących kraj dodawana jest litera P od pound (pieniądz). Do najpowszechniejszych skrótów walutowych należy: EUR (euro), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), USD (dolar amerykański). Symbole walutowe pozwalają usprawnić zapis kursów walut oraz obrót walutami. Co ważne symbol waluty jest symbolem międzynarodowym rozpoznawalnym na całym świecie.

 

 

Przekaz pieniężny

Przekaz pieniężny stanowi usługa, która polega na przyjęciu środków pieniężnych oraz ich przekazaniu wskazanemu odbiorcy. Różnica między przekazem a przelewem polega na tym, iż nadawca przekazu nie musi posiadać rachunku płatniczego. Procedury obowiązujące w realizacji przekazów pieniężnych reguluje ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Podmiotami uprawnionymi do realizacji przekazów pieniężnych są w szczególności banki, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze oraz punkty pocztowe i obsługi kasowej, organy administracji publicznej, jak i kasy oszczędnościowo-kredytowej. Międzynarodowe przelewy pieniężne realizuje między innymi Western Union, Money Gram jak i serwis kantor.pl.

 

Zestawienie kosztów porównując powyższe firmy pod kątem marży i kosztów usługi można porównać w tabeli przykładowych międzynarodowych transakcji walutowych. Mając do wyboru wykonanie przelewu za pośrednictwem WesternUnion, Moneygram oraz Kantor.pl z łatwością można dokonać porównania kosztów i czasu realizacji transakcji z korzyścią dla kantoru internetowego. Warto więc pamiętać, że serwis kantor.pl wykonuje przelewy pieniężne z najniższymi na rynku kosztami przelewów międzynarodowych (od 3 do 5 złotych za przelew niezależnie od kwoty) do każdego banku świata. Zaletą przelewów pieniężnych wysyłanych przez serwis kantor.pl jest szybkość realizacji przekazu.

 

 

Część druga słownika 

Zarejestruj się ZA DARMO i sprawdź ile oszczędzisz

W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.

Załóż konto
Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych