Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Dodawanie kont bankowych

Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

konto bankowe

By zacząć korzystać z serwisu konieczne jest w Panelu Transakcyjnym zdefiniowanie rachunku bankowego złotówkowego oraz minimalnie jednego konta walutowego zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany transakcjami walutowymi w serwisie kantor.pl niezbędne jest dodanie także pozostałych rachunków bankowych w wybranych walutach. Panel Transakcyjny nie posiada ograniczeń co do definicji kont bankowych, jakie można wprowadzić, co więcej istnieje opcja dodania wielu rachunków w tej samej walucie. Niniejsza instrukcja kolejno prezentuje co należy zrobić, by dodać rachunek.

 

Krok 1 – Zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego

Żeby zdefiniować rachunki bankowe, jakie w przyszłości będą służyły realizacji transakcji wymiany walut, niezbędnym jest zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego kantor.pl. Instrukcja procesu logowania została opisana w instrukcji obsługi serwisu kantor.pl 'pierwsze kroki'. 

 

Krok 2 – Dodanie pierwszego numeru rachunku bankowego

Kiedy już zostaniemy zalogowani do Panelu Transakcyjnego wybrać należy zakładkę rachunki bankowe, która to znajduje się w bocznym menu.
 

 

Serwis kantor.pl realizuje przelewy walutowe na rachunki wszystkich banków dostępnych na polskim rynku,  jak również umożliwia zakup waluty i przelanie jej na konta zagraniczne. Definiując rachunek bankowy musimy przede wszystkim określić, czy jest to rachunek banku w Polsce czy też spoza granic kraju.
 

 

Jeżeli wprowadzany rachunek bankowy znajduje się w Polsce oraz jego właścicielem jest Użytkownik serwisu kantor.pl wskazany w rejestracji, nie zaznacza się dwóch najwyższych checkboxów na prezentowanym schemacie. Jeśli rachunek jest kontem zagranicznym wówczas należy zaznaczyć checkbox "rachunek zagraniczny". W tym miejscu możliwe jest zdefiniowanie tytułu przelewu i przypisanie go do określonego rachunku bankowego wybierając opcję "własny tytuł przelewu".

 

Kiedy wprowadzony rachunek bankowy jest rachunkiem krajowym kod kraju uzupełni się automatycznie. Kolejno w polu numer rachunku bankowego należy uzupełnić numer konta bankowego.
 

 

Z automatu system zweryfikuje poprawność zapisu numeru rachunku, a także określi do którego z banków należy. Jeśli okaże się, ze numer został wprowadzony błędnie system poinformuje o tym Użytkownika. W kolejnym kroku należy dokonać wyboru waluty, w jakiej rachunek jest prowadzony.
 

 

UWAGA! Wybranie waluty rachunku jest niezbędne dla realizacji transakcji. Zły wybór waluty skutkuje automatycznym przewalutowaniem po niekorzystnym kursie banku. Pole Twoja nazwa umożliwia nadanie indywidualnej nazwy rachunku, która może zawierać do pięciu znaków.
 

 

Dodając rachunek bankowy nie uzupełnia się danych posiadacza konta z uwagi na domniemanie, iż właścicielem rachunków wskazanych w Panelu Transakcyjnym jest Użytkownik oznaczony w procesie Rejestracji

 

W wyjątkowych sytuacjach rachunek może należeć do osoby trzeciej tak osoby fizycznej jak i firmy, jednak konieczne jest wówczas bezwzględne określenie pełnych danych właściciela konta. Brak wskazania danych posiadacza rachunku może skutkować anulowaniem przelewu jak też opóźnieniami w jego realizacji. Co więcej możliwe jest także naliczenie przez bank kosztów transakcyjnych w związku z błędami w danych posiadacza konta, które to koszty obciążają wyłącznie Użytkownika. Aby dodać dane osoby trzeciej należy wybrać opcję "rachunek należy do osoby trzeciej" i następnie uzupełnić dane identyfikacyjne posiadacza rachunku.
 

 

Użytkownikowi Panel Transakcyjny umożliwia dodanie własnego tytułu przelewu po wyborze opcji "własny tytuł przelewu". W polu własny tytuł przelewu należy wpisać treść tytułu, który zostanie zapamiętany i automatycznie użyty w czasie transakcji. Tytuł ten może być modyfikowany w trakcie transakcji.
 

 

Jeżeli za pośrednictwem kantor.pl chcemy dokonać przelewu zagranicznego, do banku poza Polską, korzystając z usługi 'Międzynarodowy przelew walutowy' należy dodać rachunek zagraniczny. Aby dodać rachunek zagraniczny należy zaznaczyć checkbox "rachunek zagraniczny" i następnie uzupełnić pola:

  • kod kraju
  • numer rachunku bankowego
  • waluta rachunku
  • właściciel rachunku zagranicznego
  • adres właściciela rachunku zagranicznego
  • państwo, w którym jest bank, do którego będzie wykonywany przelew
  • kod SWIFT
     

 

By zaakceptować i uwierzytelnić dodanie numeru rachunku należy pobrać jednorazowy kod poprzez kliknięcie w "pobierz kod".
 

 

Na adres e-mail wskazany w rejestracji Użytkownika przesyłany jest kod jednorazowy.

 

 

Kod otrzymany w wiadomości e-mail należy skopiować i umieścić w stosownym polu Panelu Transakcyjnego. Niezbędne jest też wpisanie hasła używanego do logowania się do serwisu kantor.pl.
 

 

dodaj konto bankoweRównoczesne zastosowanie dwóch zabezpieczeń weryfikacyjnych w postaci kodu jednorazowego i hasła uwierzytelniającego podnosi poziom bezpieczeństwa definiowania rachunków bankowych w Panelu Transakcyjnym. By dokończyć proces dodawania rachunku należy kliknąć przycisk "dodaj konto". Dodany rachunek widoczny jest w zakładce "rachunki bankowe".
 

 

Krok 3 Dodawanie kolejnego rachunku bankowego

By dodać kolejny numer konta należy postępować tak samo jak przy dodawaniu pierwszego rachunku. Z każdym kolejnym dodaniem rachunku bankowego należy czynić analogicznie.

 

 

Krok 4 Usuwanie numeru rachunku bankowego

By usunąć zbędny numer rachunku bankowego Użytkownik winien jest wybrać przycisk "usuń". W toku usuwania konta niezbędne jest potwierdzenie dyspozycji hasłem dostępowym do serwisu kantor.pl. Akceptacja usunięcia powoduje usunięcie rachunku z listy dostępnych rachunków w Panelu Transakcyjnym.

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc